Systemické/rodinné konštelácie

„Ak chcete, aby láska kvitla, mali by ste robiť to, čo láska vyžaduje. A nie to, čo jej škodí.“ Bert Hellinger

Všetci sme prepojení a ovplyvňujeme sa viac, než si uvedomujeme. Systemické, či rodinné konštelácie predstavujú jeden z prístupov. 

Systemické konštelácie – zážitková metóda určená pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o sebe. Konštelácie dokážu pomôcť pochopiť určité životné situácie. Situácie, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek snahe s nimi nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie dokážeme potom v živote lepšie nakladať s týmito situáciami. 

Metóda konštelácií pôvodne vznikla pri riešení problémov, ktoré mali svoj pôvod v rodine a preto sa nazýva tiež „rodinné konštelácie“. Časom sa princípy začali aplikovať v širšom rámci – skupiny, firmy a organizácie atď.

rodinné konštelácie systemický prístup systemické konštelácie bert hellinger
Zdroj obrázka: www.wikipedia.com

Bert Hellinger – zakladateľ systemických konštelácií

Zakladateľom systemických / rodinných konštelácií je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger (1925-2021).

Bert Hellinger pôsobil 16 rokov ako misionár v Južnej Afrike. Počas svojej práce pozoroval a skúmal zákonitosti fungovania v rodine. Po návrate z Afriky študoval  psychoterapiu, transakčnú analýzu, neuro-lingvistické programovanie a ďalšie metódy. V 90. rokoch minulého storočia svoje skúsenosti a poznatky zhrnul do metódy systemických / rodinných konštelácií. 

Hellinger veril, že ťažkosti ľudí často pramenia z nevyriešených tráum a konfliktov v rámci ich rodín alebo rodových línií a že tieto problémy možno riešiť prostredníctvom procesu odhaľovania a uznania základnej dynamiky systému. Hellingerov prístup zahŕňa prácu so skupinami alebo jednotlivcami na odhaľovaní skrytých vzorcov a lojálnosti v rámci ich rodinných systémov, často pomocou techník, ako je hranie rolí, či vizualizácia. Bert Hellinger zdôraznil dôležitosť rešpektovania a uznania prirodzeného poriadku a hierarchie v rámci rodinných systémov a potrebu jednotlivcov nájsť svoje správne miesto v týchto systémoch tak, aby dosiahli rovnováhu. Cieľom je znovunastoliť rovnováhu tak, aby v systéme mohla opäť prúdiť láska.

Systemické / rodinné konštelácie je terapeutická metóda, ktorá sa používa na rozpoznanie a riešenie problémov v rôznych oblastiach života, ako sú rodinné vzťahy, pracovné prostredie, vzťahy medzi ľuďmi a rôzne iné.

Metóda vychádza z teórie, že každý jedinec je súčasťou väčšieho systému (napr. rodiny, skupiny, organizácie). A problémy, ktoré jedinec prežíva, sú často spojené s narušením rovnováhy v danom systéme. 

rodinné konštelácie systemický prístup systemické konštelácie bert hellinger
Zdroj obrázka: www.wikipedia.com

Ako prebiehajú systemické konštelácie?

Konštelácia sa obvykle robí v malej skupine ľudí, ktorá sa stretáva pod vedením facilitátora. Konštelácia sa môže vykonať aj individuálne. Cieľom konštelácií je pomôcť klientovi vidieť systém ako celok a nájsť riešenie, ktoré prinesie usporiadanie a rovnováhu.

Klient vyberie niektorých ľudí alebo prvky zo svojho systému a umiestni ich v priestore tak, aby sa vytvoril obraz systému. Facilitátor sa  snaží odhaliť skryté dynamiky a vzťahy medzi týmito prvkami a identifikovať možné narušenie rovnováhy. Môže vykonať rôzne kroky, aby pomohol obnoviť rovnováhu v systéme a umožniť jednotlivcom riešiť svoje problémy. Medzi tieto kroky patrí napríklad zmena role jednotlivých osôb v systéme, zmena dynamiky vzťahov alebo práca s emocionálnymi väzbami medzi jednotlivými prvkami systému.

Výsledkom je výrazná zmena kvality vzťahov, pretože systém sa stáva vyvážený a fungujúci. 

Rodinné konštelácie sú nástroj na zviditeľnenie síl, ktoré pôsobia v medziľudských vzťahoch. Stretáva sa tu minulosť s prítomnosťou.

Ponúkam vám túto skúsenosť. Presvedčte sa o tom sami.