Systemické/rodinné konštelácie

Systemická práca mi dáva zmysel hlavne z pohľadu komplexnosti ľudského života. Je nesmierne napĺňajúca a obohacujúca. Klientovi dáva diametrálne odlišný pohľad na jeho život.

Sú situácie a témy, ktoré sa človeku opakujú, často celoživotne.

Systemické konštelácie – zážitková metóda určená pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o sebe.

Konštelácie dokážu pomôcť pochopiť určité životné situácie. Situácie, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek snahe s nimi nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie dokážeme potom v živote lepšie nakladať s týmito situáciami.

Metóda konštelácií pôvodne vznikla pri riešení problémov, ktoré mali svoj pôvod v rodine a preto sa nazýva tiež „rodinné konštelácie“. Časom sa princípy začali aplikovať v širšom rámci – skupiny, firmy a organizácie atď.

Bert Hellinger – zakladateľ systemických konštelácií

Zakladateľom systemických / rodinných konštelácií je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger (1925-2021).

Bert Hellinger pôsobil 16 rokov ako misionár v Južnej Afrike. Počas svojej práce pozoroval a skúmal zákonitosti fungovania v rodine. Po návrate z Afriky študoval psychoterapiu, transakčnú analýzu, neuro-lingvistické programovanie a ďalšie metódy. V 90. rokoch minulého storočia svoje skúsenosti a poznatky zhrnul do metódy systemických / rodinných konštelácií.

Hellinger veril, že ťažkosti ľudí často pramenia z nevyriešených tráum a konfliktov v rámci ich rodín alebo rodových línií a že tieto problémy možno riešiť prostredníctvom procesu odhaľovania a uznania základnej dynamiky systému. Hellingerov prístup zahŕňa prácu so skupinami alebo jednotlivcami na odhaľovaní skrytých vzorcov a lojálnosti v rámci ich rodinných systémov, často pomocou techník, ako je hranie rolí, či vizualizácia. Bert Hellinger zdôraznil dôležitosť rešpektovania a uznania prirodzeného poriadku a hierarchie v rámci rodinných systémov a potrebu jednotlivcov nájsť svoje správne miesto v týchto systémoch tak, aby dosiahli rovnováhu. Cieľom je znovunastoliť rovnováhu tak, aby v systéme mohla opäť prúdiť láska.

Systemické / rodinné konštelácie je terapeutická metóda, ktorá sa používa na rozpoznanie a riešenie problémov v rôznych oblastiach života, ako sú rodinné vzťahy, pracovné prostredie, vzťahy medzi ľuďmi a rôzne iné.

Metóda vychádza z teórie, že každý jedinec je súčasťou väčšieho systému (napr. rodiny, skupiny, organizácie). A problémy, ktoré jedinec prežíva, sú často spojené s narušením rovnováhy v danom systéme.

Ako prebiehajú systemické konštelácie?

Konštelácia sa obvykle robí v malej skupine ľudí, ktorá sa stretáva pod vedením facilitátora. Konštelácia sa môže vykonať aj individuálne. Cieľom konštelácií je pomôcť klientovi vidieť systém ako celok a nájsť riešenie, ktoré prinesie usporiadanie a rovnováhu.

Klient vyberie niektorých ľudí alebo prvky zo svojho systému a umiestni ich v priestore tak, aby sa vytvoril obraz systému. Facilitátor sa snaží odhaliť skryté dynamiky a vzťahy medzi týmito prvkami a identifikovať možné narušenie rovnováhy. Môže vykonať rôzne kroky, aby pomohol obnoviť rovnováhu v systéme a umožniť jednotlivcom riešiť svoje problémy. Medzi tieto kroky patrí napríklad zmena role jednotlivých osôb v systéme, zmena dynamiky vzťahov alebo práca s emocionálnymi väzbami medzi jednotlivými prvkami systému.

Výsledkom je výrazná zmena kvality vzťahov, pretože systém sa stáva vyvážený a fungujúci.

Rodinné konštelácie sú nástroj na zviditeľnenie síl, ktoré pôsobia v medziľudských vzťahoch. Stretáva sa tu minulosť s prítomnosťou.

Ponúkam vám túto skúsenosť. Presvedčte sa o tom sami.

Členka ISPAK-u

Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku

Systemický prístup sa pozerá na jedinca ako na súčasť rôznych systémov, ktoré majú na neho vplyv. Pomáha mu uvidieť a prijať realitu takú, aká je. Ukazuje mu, čo bolo v jeho systémoch narušené.

Taktiež sa snaží odstrániť nevedomé vzorce, ktoré mu už neslúžia. A tým uvoľniť miesto pre vlastný potenciál.

Systemika je iná perspektíva. Je ďalšou kockou do skladačky pre plnohodnotný a naplnený život.

Ak máte záujem o viac informácií alebo sa chcete objednať, neváhajte ma kontaktovať

Každý systém má svoju „systemickú inteligenciu“.
V systemickom prístupe pomáha kouč klientovi objaviť priestor, v ktorom sa skrýva riešenie jeho problému.
Kouč pomáha klientovi objaviť jeho prirodzené zdroje poznania, ktoré môžu byť dočasne ukryté.
Systemický koučing pomáha klientovi rozuzliť systemické vzorce.
Pomáha klientovi zaujať jeho miesto v živote.
Aby sa mohol naplno rozvíjať jeho potenciál.