Koučing ako pozvanie do sveta klienta

Keď chcem:

– naučiť sa tancovať, nájdem si inštruktora,

– naučiť sa cvičiť SM systém, oslovím trénera,

– optimalizovať dane, spýtam sa daňového poradcu

Inak povedané, keď sa potrebujem naučiť novú zručnosť alebo získať nové vedomosti, najmem si niekoho, kto je v danej oblasti vzdelanejší ako ja.

Čo však robiť v situáciách, keď nepotrebujem radu. Sú témy, pri ktorých cítime, že si ich musíme alebo chceme vyriešiť sami. No nie vždy sa nám darí v našich témach dôjsť do cieľa.

V takýchto prípadoch by mohol pomôcť koučing.

ČO JE KOUČING?
Pri narodení sme do vienka nedostali návod na život. 
Bohužiaľ?
Našťastie?
Na túto otázku si musí každý z nás odpovedať sám.
 
Niekedy bývame zavalení starosťami a problémami. 
Alebo sa v určitej téme necítime komfortne. 

Občas na nám môže zdať, že naše ťažkosti ani nemajú východisko. 

 

Cieľom koučingu je zmena u klienta. 

Zmena prežívania, správania, presvedčení alebo zvykov v určitej oblasti, či téme. 

Prečo zmena? 

Pretože doterajšie stratégie už nefungujú.

 

Koučovanie nie je len mechanický proces. 

Je to pozvanie do sveta klienta

Klient pri koučovaní otvára svoje nevyriešené témy. 

Často odhaľuje svoje myšlienky, pocity, motivácie a presvedčenia. 

Kouč sa stáva dôverníkom na tejto ceste.

Spoločne hľadajú zdroje a spôsoby na vyriešenie témy.

Kouč je partner a sprievodca na ceste ku klientovmu cieľu. 

 

Koučing je silný nástroj na podporu osobného a profesijného rozvoja.

Je to intímna cesta sebauvedomenia a rastu. 

 
KTO JE KOUČ?

Kouč určite nie je niekto, kto vám dá rady.  Kouč je človek so  špecifickými aspektmi a vlastnosťami, ktoré robia koučovanie efektívnym a obohacujúcim procesom. 

Čo by mal spĺňať kouč vo svojej profesii? Ktoré  atribúty definujú dobrého kouča?

Vzdelanie

Adekvátne vzdelanie patrí do základnej výbavy dobrého kouča. 

Existuje niekoľko medzinárodných organizácií, ktoré zastrešujú vzdelávanie a rozvoj v oblasti koučovania. Tieto organizácie stanovujú štandardy, poskytujú certifikácie a podporujú profesionálny rozvoj koučov. 

Najznámejšie sú International Coach Federation (ICF) a European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Svet a ľudské vzťahy podliehajú neustálej dynamike. Preto je dôležité, aby  kouč nepretržite rozvíjal svoje schopnosti a znalosti. Aktívne vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou koučovacej praxe.

Etický prístup

Etika je kľúčovým pilierom koučovacieho procesu. Kouč dodržiava etické zásady, vrátane dôvernosti, rešpektu a nestrannosti.

Dôvera

Otvorenie sa je nevyhnutným prvkom koučovacieho procesu. 

Koučing je proces budovania silného vzťahu dôvery medzi koučom a klientom. Starostlivý prístup k témam klienta prispievajú k upevneniu tohto vzťahu. Klient by sa mal cítiť počúvaný, rešpektovaný a podporovaný v jeho jedinečnej ceste.

Aktívne počúvanie a empatia

Aktívne počúvanie je esenciálnou zručnosťou každého dobrého kouča. Schopnosť venovať plnú pozornosť klientovi a vnímať nielen slová, ale aj emócie a nevyslovené signály, je kľúčovým atribútom.

Kouč nereaguje na klientove témy s posudzovaním, ale s empatiou a pochopením.

Schopnosť vnímať a reagovať na emocionálne náročné situácie súčasne podporuje klienta v jeho sebapoznaní a raste.

Podpora a posilnenie uvedomenia

Citlivá odpoveď nie je len o pochopení, ale aj o poskytnutí podpory a posilnení uvedomenia klienta. Dobrý kouč vedie klienta k objavovaniu jeho vlastných riešení a podporuje ho v nájdení síl prekonávať prekážky.

Kouč pomáha identifikovať a posilňovať pozitívne stránky svojich klientov. Táto orientácia pomáha klientom vidieť svoje silné stránky a využívať ich na dosiahnutie cieľov.

Kľúčové kompetencie kouča podľa Medzinárodnej koučingovej federácie ICF nájdete na web stránke https://icf.sk/klucove-kompetencie-icf/

PRÍKLADY TÉM (Z KOUČOVACEJ PRAXE)

Práca: Klient zažíva vysoký stupeň stresu v práci. Ťažko zvláda emócie spojené s pracovným prostredím.

Kariéra: Klient sa cíti zaseknutý v kariére a hľadá spôsoby, ako sa posunúť vpred.

Vzťahy: Klient má ťažkosti v osobných vzťahoch a komunikácii s blízkymi.

Témy vhodné na koučing sú neskutočne rozmanité, od práce, vzťahov, osobného rozvoja, cez šport, zdravie, či riešenie dilem najrôznejšieho druhu. Bez ohľadu na tému, či problém, ide vždy o hľadanie zdrojov človeka, kde kouč je rovnocenným partnerom pre klienta. 

Koučing je pozvanie do sveta klienta a dobrý kouč je neoceniteľným sprievodcom na ceste sebareflexie a osobného rozvoja.

Tatiana